معرفي آثار موزه‌ای

سلاح ژ - 3 در موزه سلاحهای دربار

نوع: سلاح هجومی

طراحی : مهندسین شرکت CETME  

20 شهريور
889 - 900 of 937