سفال چینی سلادون و نیز صندلی سلادونی موجود در کاخ ملت

سفال چینی سلادون و نیز صندلی سلادونی موجود در کاخ ملت
  • کد مطلب: 8456
  • تاریخ انتشار: يکشنبه 5 آذر 1402 - 09:49

پژوهشی بر سفال چینی سلادون و نیز صندلی سلادونی موجود در کاخ ملت

پژوهشگر: آیدا امانی ( کارشناس کاخ ملت )

 

چکیده

سفالگری در ایـران پیشـینه ای طـولانی دارد و مـی تـوان ایـران را از پیشگامان این هنر دانست.مطالعه ی آثـار سـفالین برجامانـده, سـبب آشنایی با فرهنگ و مناسبات اقوام ایرانی در گذشته می شود و علاوه بر آن میتواند زمینه ی احیای میراث گذشتگان را نیز فـراهم آورد.در مقاله ی پیشه رو به بررسی سیر تـاریخی شـکل گیـری و رواج یکـی از انواع آثار سـفالین یعنـی سـفالینه هـای سـلادون در ایـران پرداختـه شده است.

سفالینه های سلادون دارای بدنه ای از خاک سخت و طیف رنگی سبز تا قهوه ای و از انواع لعـاب هـای احیـایی هسـتند. هـدف اصـلی ایـن پژوهش بررسی وشناسایی ویژگیهای سـلادون هـای خـاص ایـران و بیان وجوه تمایز آثار ایرانـی بـا آثـار چـین و نیز معرفی دیگر سلادون های موجود در دیگر موزه های جهان است. روش تحقیـق ایـن پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه ی گردآوری اطلاعـات کتابخانـه ای است. نتیجه ی این بررسی نشان میدهد کـه سـفالینه هـای سـلادون ساخته شده در ایران فراتر از تقلید صرف از نمونه های ابتدایی چینـی است و آثار وارداتی از کشور چین تنها محرک ذوق و قریحه هنرمنـد ایرانی برای اکتشاف راه های جدید بودند.

واژه های کلیدی:

هنر سفالگری ، سفال سلادون ، تاثیرات چین

 

downlodسفال چینی سلادون و نیز صندلی سلادونی موجود در کاخ ملت