کاربرد نقش مایه های نمادین در نگا رگری، به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای انتقال معنا مورد توجه نگارگران ایرانی است. /موزه بهزاد

کاربرد نقش مایه های نمادین در نگا رگری، به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای انتقال معنا مورد توجه نگارگران ایرانی است. /موزه بهزاد
  • کد مطلب: 8005
  • تاریخ انتشار: يکشنبه 12 دی 1400 - 12:15

downlod