آثار سید میرزا و عبدالله در موزه هنرهای زیبا

آثار سید میرزا و عبدالله در موزه هنرهای زیبا

سید میرزا نقاش ایرانی فعال در میانۀ  ( سدۀ نوزدهم / سیزدهم ه .ق ) پیوندی اندک با مکتب پیکرنگاری درباری داشت.در نقاشی رنگ روغنی چیره دست بود علاوه بر پرده های بزرگ اندازۀ رنگ روغنی و تصویرهای آبرنگ به نقاشی لاکی نیز می پرداخت،از آثارش در موزه هنرهای زیبا تابلوی شاهزاده و دو آهو بصورت رنگ...

  • کد مطلب: 2145
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 27 دی 1390 - 10:03

سید میرزا

« نقاش ایرانی فعال در میانۀ  ( سدۀ نوزدهم / سیزدهم ه .ق ) پیوندی اندک با مکتب پیکرنگاری درباری داشت.در نقاشی رنگ روغنی چیره دست بود علاوه بر پرده های بزرگ اندازۀ رنگ روغنی و تصویرهای آبرنگ به نقاشی لاکی نیز می پرداخت،از آثارش در موزه هنرهای زیبا تابلوی شاهزاده و دو آهو بصورت رنگ و روغن روی بوم می باشد .(دورۀ زندیه  )

عبدالله

« معمار و نقاش ایرانی ( فعال در نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم / سیزدهم ه .ق ) در ساختن و آرایش کاخهای فتحعلیشاه دست داشت و در نقاشی پیرو مکتب پیکر نگاری درباری بود از فتحعلیشاه و محمد شاه لقب معمار باشی گرفت، کاخ نگارستان را ساخت .( 1813 /  1228 ه .ق ) و پردۀ بزرگ اندازۀ رنگ روغنی صف سلام فتحعلیشاه را برای این کاخ کشید.این پرده دیگر برجای نیست، ولی چند نقاشی از آن رونگاری کرده اند. یکی از این رونگاشتها توسط محمد علی ـ نقاش و قلمدان نگار، انجام شده است و تاریخ 1834 / 1250 ه.ق دارد. از جملۀ دیگر نقاشیهایش تصویر عباس میرزا ( 1807 / 1222 ه.ق ) بصورت رنگ و روغن روی بوم می باشد .(دوره قاجاریه)

 

دیگر آثار موزه ها