كاخ موزه سبز

اتاق غذاخوری

4 ارديبهشت

پلکان ورودی

4 ارديبهشت

زیرزمین

4 ارديبهشت

اتاق انتظار

4 ارديبهشت

تالار آینه

4 ارديبهشت