در موزه آلبوم های سلطنتی و اسناد سعدآباد، آلبوم های متعددی با ویژگی های مختلفی به لحاظ موضوع و پوشش ظاهری نگهداری می شود. تعدادی از این آلبوم ها،در خصوص وقایع و رویدادهای طبیعی همچون سیل و زلزله هستند که یکی از آنها آلبومی در خصوص سیل ویرانگر تبریز..." /> در موزه آلبوم های سلطنتی و اسناد سعدآباد، آلبوم های متعددی با ویژگی های مختلفی به لحاظ موضوع و پوشش ظاهری نگهداری می شود. تعدادی از این آلبوم ها،در خصوص وقایع و رویدادهای طبیعی همچون سیل و زلزله هستند که یکی از آنها آلبومی در خصوص سیل ویرانگر تبریز..." />