• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برای حمل و نقل بازدیدکنندگان به خودروهای جمعی برقی مجهز است

روزانه حدود 1500 نفر در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با خودروهای برقی جابه جا میشوند.

ادامه مطلب

حفاظت و مرمت جعبه منبت عاج در سعدآباد

پروژه حفاظت و مرمت جعبه منبت عاج، موجود در مخزن کاخ موزه ملت، در کارگاه و آزمایشگاه حفاظت و مرمت به پایان رسید.

ادامه مطلب